Pravidla soutěže

Registrovat práce

Jak se registrovat

Registrace z dřívějších ročníků pozbývají automaticky platnost, takže pro aktuální ročník soutěže je nutné provést novou registraci.

1/ Registrace přihlašovatele

Jednotlivé práce je možné přihlašovat do soutěže až po vytvoření vašeho uživatelského účtu přes odkaz „Registrovat do soutěže“ v záhlaví této webové stránky. V registračním formuláři je nutné vyplnit alespoň povinné údaje.

2/ Přihlašování prací do soutěže

Po registraci (založení) vašeho účtu se do aplikace přihlašujte přes tlačítko Login vpravo nahoře. Přihlášování jednotlivých prací do soutěže se poté provádí v následujících krocích uvedených níže.

Krok 1 — Přidání soutěžních prací a souborů

Pro každou práci musíte vyplnit alespoň základní povinné údaje. Další detaily práce vyplňujte dle potřeby. Po uložení povinných údajů pokračujte v nahrávání souborů dle technických specifikací, které jsou definovány pro každou kategorii zvlášť.

Dokud nebudou všechny práce splňovat technické specifikace platné pro konkrétní kategorie, nepustí vás aplikace do dalšího kroku, protože jde o jednu z podmínek pro přijetí prací do soutěže dle bodu 1.7. Statutu soutěže.

Soutěžní práce lze přihlásit jako sérii. Soutěžní práce přihlášené jako série jsou hodnoceny jako jedna práce s více motivy. Toho docílíte tak, že další motiv přidáte tlačítkem „Přidat motiv do série“. Série je zpoplatněna jako kampaň. Na počtu přidaných motivů nezáleží.

Krok 2 — Odeslání přihlášky do soutěže

Pokud všechny vámi přihlašované práce splňují technické specifikace, pak lze přihlášku uzavřít odesláním do soutěže. Předtím však musíte potvrdit souhlas s podmínkami soutěže definovanými ve Statutu soutěže.

Tento krok nemá vliv na výši poplatků – rozhodující je datum nahrání posledního souboru, nejpozději však 15. března 2019.

Po odeslání přihlášky v řádném termínu do 28.2. lze její obsah libovolně upravovat. V případě úprav únorových přihlášek v prodlouženém termínu 1.- 15.3. automaticky naskakuje poplatek jakoby práce byla přihlášena až v březnu.

Doprovodné texty/kredity jako název, autoři apod. lze upravovat libovolně a bez poplatků po celou dobu otevření přihlášek.

Přihlášky uzamykejte, až ve chvíli, kdy jste si 100% jisti její správností.

Krok 3 — Platba

Poslední podmínkou pro přijetí soutěžních prací do soutěže je úhrada příslušných poplatků nejpozdějí do 7 dnů od přihlášení prací do soutěže, tzn. po uzamčení přihlášky. Platbu provádějte na základě proforma faktury, jejíž tisk se aktivuje odesláním/uzamčením přihlášky do soutěže. Daňový doklad vám bude zaslán po připsání úhrady na náš účet.

Další informace o pravidlech pro přihlášení do soutěže hledejte ve Statutu soutěže a dále v sekci Kategorie a technické specifikace.

Aplikace graficky znázorňuje stav přihlášených prací následovně:

  • Zelený pruh — práce splňuje technické specifikace v řádném termínu (před 28. únorem 2019) a bude účtován pouze základní poplatek
  • Oranžový pruh — práce splnila technické specifikace až v prodloužené lhůtě (mezi 1.—15. březnem 2019) a bude účtována za vyšší poplatek. Tato situace nastane i v případě, že v prodloužené lhůtě dojde k editaci souborů již v řádném termínu akceptované práce
  • Červený pruh — práce nesplňuje technické specifikace


Registrovat se   Návod v PDF   Entries Guide PDF

Poplatky a termín

1/ Poplatky

Základní poplatky v řádném termínu

4 000,- Kč za každou přihlášenou práci akceptovanou do 28. února 2019 (neplatí pro kategorii Online Campaign, Integrated Campaign a práci přihlašovanou jako série)

8 000,- Kč za každou přihlášenou práci akceptovanou do 28. února 2019 v kategorii Online Campaign, Integrated Campaign a práce přihlašované v sérii (Campaign se přihlašuje jako jedna soutěžní práce, tzn. platí se 1x přihlašovací poplatek)

Navýšené poplatky v prodloužené lhůtě

5 000,- Kč za každou přihlášenou práci akceptovanou od 1. do 15. března 2019 (neplatí pro kategorii Online Campaign, Integrated Campaign a práci přihlašovanou jako série)

10 000,- Kč za každou přihlášenou práci akceptovanou od 1. do 15. března 2019 v kategorii Online Campaign, Integrated Campaign a práce přihlašované v sérii (Campaign se přihlašuje jako jedna soutěžní práce, tzn. platí se 1x přihlašovací poplatek)

Navýšenému poplatku podléhají pouze práce, které i po 28. únoru 2019 nesplňují technické specifikace nebo jsou přihlášeny až v prodloužené lhůtě nebo již byly akceptovány v řádném termínu, ale jsou dodatečně upravovány v prodloužené lhůtě, přičemž rozhoduje datum nahrání posledního souboru. Poplatky za ostatní práce již akceptované v řádném termínu zůstávají beze změny, stejně tak doprovodné texty prací (popis, kredity) lze upravovat až do 15. března 2019 bez navýšení poplatku.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

2/ Termín pro odesílání prací

Řádný termín od 1. do 28. února

Je základní období pro registraci a odesílání přihlášek, které začíná 1. února a končí 28. února 2019.

Prodloužená lhůta od 1. do 15. března

Jde o prodloužené období od 1. do 15. března 2019. Práce přihlášené či dodatečně upravované v této lhůtě podléhají navýšenému poplatku (viz Poplatky).

Statut

1/ Obecné podmínky

1.1. Národní soutěž kreativity v komerční komunikaci "Creative Awards" (dále jen soutěž) je soutěží původních reklamních projektů zveřejněných v období 1.1. 2018 - 28.2. 2019. Rozhodující podmínkou účasti je původní kreativní koncept, čímž se rozumí vlastnost kreativního konceptu spočívající v jeho nezpochybnitelné originalitě. Projekty musí dále splňovat alespoň jednu z následujících podmínek:

  • byly určeny pro český trh a byly zveřejněny v České republice
  • původní kreativní koncept byl celý vytvořen subjektem se sídlem nebo bydlištěm v České republice
  • projekty, které nebyly určeny pro český trh a nebyly zveřejněny v České republice a jsou přihlašované samostatnými autory nebo dalšími dodavateli se sídlem nebo bydlištěm v České republice, tito přihlašovatelé se musí prokazatelně podílet na původním kreativním konceptu

1.2. Pořadatelem soutěže je Art Directors Club Česká republika (dále jen ADC), který jmenuje jury, jejího předsedu a formuluje soutěžní kategorie a podmínky. ADC vyhlašuje tento Statut soutěže jako její závazný rámec.

1.3. ADC jmenuje pro řádné zabezpečení organizace a průběhu soutěže Organizační výbor a zplnomocňuje výkonného producenta organizace soutěže, slavnostního vyhlášení výsledků a doprovodného programu (dále jen produkce soutěže).

1.4. Organizační výbor je složen z členů ADC, významných představitelů českého i mezinárodního oboru komerční komunikace v kreativním průmyslu a zástupců produkce soutěže. Organizační výbor schvaluje a dodržuje rozpočet soutěže, vyhlašuje data uzávěrek, výši a formu poplatků za účast v soutěži, podmínky pro přijetí soutěžních prací, shromažďuje přihlášené práce, svolává jury a organizuje její práci, a dále určuje termín a zabezpečuje konání slavnostního vyhlášení výsledků soutěže a její doprovodný program. Zabezpečuje také veškeré další úkoly, kterými jej v souvislosti se soutěží ADC pověří. Pro splnění těchto cílů vede a řídí produkci soutěže, časový rozvrh a technické podmínky.

1.5. Soutěže se mohou zúčastnit reklamní agentury, kreativní studia, produkční studia, samostatní autoři nebo další dodavatelé působící na tuzemském nebo Evropském trhu reklamy (dále přihlašovatelé), jejichž kreativní projekty splňují jednu z podmínek dle článku 1.1. tohoto Statutu. Členství v národních asociacích není podmínkou.

1.6. Přijetí do soutěže je podmíněno

  • řádným vyplněním on-line přihlášky
  • dodáním soutěžní práce ve formě vyhlášené Organizačním výborem pro konkrétní kategorii (dle technických specifikací)
  • odsouhlasením podmínek a Statutu soutěže a potvrzením, že všechny přihlášené práce splňují podmínky soutěže a toto vše do data uzávěrky soutěže a pak dále
  • úhradou příslušných poplatků nejpozději do 7 dnů od deslání/uzamčení přihlášky na bankovní účet oznámený Organizačním výborem

1.7. Soutěžní podmínky vyhlašuje Organizační výbor prostřednictvím internetových stránek www.adc-czech.cz.

1.8. Organizační výbor na požádání zpřístupní kterémukoliv přihlašovateli, profesní organizaci či médiím, úplný seznam prací přijatých do soutěže, a dále zajistí zveřejnění seznamu oceněných prací.

1.9. Přihlášené práce soutěží v kategoriích vyhlášených Organizačním výborem. Jury může udělit cenu Louskáček v každé kategorii na základě jejího hlasování a rozhodnutí a zároveň může dle svého uvážení udělit mimořádnou cenu Grand Prix, zvláštní cenu Production Company of the Year a zvláštní cenu Klient roku. Jury nebude hodnotit práci či práce, u kterých nebyl v plné výši zaplacen příslušný poplatek a může odmítnout hodnotit práci či práce, které podle ní jednoznačně nesplňují další podmínky tohoto Statutu. Jury může odmítnout hodnotit i práci, u které budou pochyby, že jde o původní kreativní koncept. Dále může jury některé ceny neudělit, rozdělit mezi více prací, změnit kategorii, do které byla práce přihlášena nebo vyhlásit nestatutární ceny. Jury také může jakýmkoliv způsobem upravovat série tzn., že může jednotlivé práce do série přidat či je ze série vyloučit. Může také z několika prací vytvořit i úplně novou sérii.

1.10. Ogranizační výbor ADC může udělit dle svého uvážení nestatutární speciální cenu Zlatý ohníček za přínos kreativity v komerční komunikaci. Zároveň však může rozhodnout o neudělení ceny Zlatý ohníček.

1.11. Soutěžní práce lze přihlásit jako sérii. Soutěžní práce přihlášené jako série jsou hodnoceny jako jedna práce s více motivy. Toho docílíte tak, že další motiv přidáte tlačítkem „Přidat motiv do série“. Série je zpoplatněna jako kampaň. Na počtu přidaných motivů nezáleží.

1.12. V případě, že přihlášená práce nebude splňovat podmínky Statutu soutěže a jury ji z tohoto důvodu odmítne hodnotit, pak přihlašovatel nemá nárok na vrácení finančních prostředků. Přihlašovateli nebudou vráceny finanční prostředky ani v případě, když se z vlastní vůle rozhodne svoji soutěžní práci po uzávěrce vyřadit.

1.13. Za původnost, vyrovnání všech autorských i dalších práv a za správnost údajů uváděných na přihlášce, ručí výhradně přihlašovatel. Přihlašovatel se také zaručuje za úplné a správné vyplnění přihlášky (při uvádění autorů organizátor vychází výhradně z údajů uvedených v přihlášce).

1.14. Přihlášením do soutěže souhlasí přihlašovatel s tímto Statutem a poskytuje ADC nevýhradní licenci, tj. oprávnění užít dílo v jeho původní, zpracované nebo jinak změněné podobě, vcelku nebo v libovolné části pro všechny způsoby použití v souvislosti s touto soutěží. Licence je poskytována bezplatně. Licence je dle tohoto článku poskytována jako licence nevýhradní, na dobu trvání neomezeně, pro území celého světa ve všech režimech použití.

1.15. Přihlášením do soutěže souhlasí přihlašovatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů se zpracováním osobních údajů, pořadatelem jakožto správcem, případně určeným subdodavatelům, jakožto zpracovatelům, a to v rozsahu sdělených údajů, pro účely kontroly průběhu dané soutěže a plnění jejich podmínek, předání výhry, zveřejnění výherce a pro marketingové účely pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10 let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Přihlašovatel bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoli na adrese pořadatele odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. Odvolání souhlasu v průběhu soutěže může být důvodem nepřiznání případné výhry nebo její nedoručitelnosti. Případný nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení souvisejících s danou soutěží je účastník oprávněn vyjádřit kdykoliv v průběhu soutěže.

1.16. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její Statut. Veškeré změny nabývají účinnosti jejich vyhlášením na internetové adrese http://www.adc-czech.cz. Změna Statutu Soutěže nezakládá nárok Přihlašovatele na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži. Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný z důvodů̊ jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně̌ ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod Soutěže nebo nebude-li moci Soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž.

1.17. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať̌ už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z tohoto Statutu, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.

1.18. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky, včetně případného nedoručení elektronické pošty a škody, ke kterým by mohlo dojít na počítači či na jiném zařízení Přihlašovatele nebo jakékoli jiné osoby v souvislosti s účastí v Soutěži. Pořadatel není rovněž odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do Soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení sítí provozem.

1.19. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit kteréhokoli z Přihlašovatelů ze Soutěže v případě, že by takový Přihlašovatel porušoval Statut Soutěže či obecně závazné právní předpisy anebo by byl z této činnosti důvodně podezřelý.

1.20. O sporných případech, které neřeší tento Statut, rozhoduje s definitivní platností pořadatel soutěže.

2/ Vyhlášení konkrétních podmínek platných pro soutěž
„Creative Awards 2019“

ADC prostřednictvím svého Organizačního výboru definoval pro tento ročník tyto následující podmínky:

2.1. Kategorie

kategorie a technické specifikace
— vzhledem k tomu, že jury bude mezinárodní, musí být všechny soutěžní práce opatřeny překladem do angličtiny, a to nejlépe ve formě originál + titulky. Pro tiskovou reklamu jsme v přihlášce přidali políčko „Překlad headlinu“, který se bude zobrazovat ve webové galerii prací přímo pod obrázkem. Rádio se zasílá ve video formátu s titulky.

2.2. Poplatky

Do 28. února 2019 je přihlašovací poplatek za každou přihlášenou práci 4 000,- Kč bez DPH (neplatí pro kategorii Online Campaign, Integrated Campaign a práci přihlašovanou jako série)

Do 28. února 2019 je přihlašovací poplatek za každou přihlášenou práci v kategorii Online Campaign, Integrated Campaign a práce přihlašované v sérii 8 000,- Kč bez DPH (Campaign se přihlašuje jako jedna soutěžní práce, tzn. platí se 1x přihlašovací poplatek)

Od 1. března 2019 do 15. března 2019 je přihlašovací poplatek za každou přihlášenou práci 5 000,- Kč bez DPH (neplatí pro kategorii Online Campaign, Integrated Campaign a práci přihlašovanou jako série)

Od 1. března 2019 do 15. března 2019 je přihlašovací poplatek za každou přihlášenou práci v kategorii On-line Campaign, Integrated Campaign a práce přihlašované v sérii 10 000,- Kč bez DPH (Campaign se přihlašuje jako jedna soutěžní práce, tzn. platí se 1x přihlašovací poplatek)

— Poplatky za práce akceptované v řádném termínu (do 28. února 2019) již nebudou ovlivněny zbývajícími stále nekompletními či dodatečně přidanými pracemi a vyšším poplatek budou zatížené pouze tyto

— V případě, že v prodloužené lhůtě od 1. do 15. března 2019 budete již akceptovanou práci opět upravovat, bude taková práce účtována s vyšším poplatkem – rozhodujícím faktorem pro výpočet poplatků je datum nahrání posledního souboru (texty již akceptovaných prací lze upravovat i v prodloužené lhůtě bez poplatku).

Platební údaje (bankovní spojení)

Komerční banka, a.s.
Dejvická 5, 160 59 Praha 6
č.ú.: 15-3490530277 / 0100
IBAN: CZ6701000001153490530277
SWIFT: KOMBCZPPXXX
V případě zahraniční platby musí být všechny bankovní poplatky na straně přihlašovatele (OUR). Variabilní symbol automaticky generuje online systém (najdete ho na proforma faktuře).

2.3. Termín

— soutěžní práce je potřeba přihlásit nejpozději do 15. března 2019
— soutěžní práce se berou jako přihlášené, až když jsou na serveru nahrány všechny podklady dle technických specifikací pro danou kategorii a až po odsouhlasení podmínek soutěže dle článku 1.7. tohotu Statutu
— přijetí do soutěže je také podmíněno úhradou výše uvedených poplatků nejpozději do 7 dnů od odeslání/uzamčení přihlášky